Regulamin

Ogólne warunki korzystania z serwisu Hejtstop.pl

I. Definicje

Regulamin

Ogólne warunki korzystania z serwisu Hejtstop.pl

I. Definicje

 1. Administrator / Stowarzyszenie – oznacza Stowarzyszenie „Projekt: Polska” z siedzibą w Warszawie (00-159) przy ul. Gen. Władysława Andersa 29, wpisane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000101654, REGON: 634345308, NIP: 7781399436, strona internetowa: http://projektpolska.pl/;
 2. Dane – oznacza dane osobowe Użytkownika podawane w trakcie rejestracji lub wypełniania formularza Zgłoszenia obejmujące imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, domena strony internetowej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania;
 3. Portal – oznacza serwis internetowy „HejtStop” dostępny pod adresem hejtstop.pl;
 4. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Portalu;
 5. Zgłoszenie – obejmuje wskazanie potencjalnie bezprawnej treści funkcjonującej w przestrzeni publicznej, w szczególności w sieci Internet.
 6. Statut Stowarzyszenia statut Stowarzyszenia dostępny pod linkiem –http://projektpolska.pl/stowarzyszenie/statut-stowarzyszenia/ zawierający w szczególności jego cel statutowy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu i korzystania z Portalu.
 2. Portal został stworzony oraz jest utrzymywany w celach edukacyjnych, zwalczania i zapobiegania zjawiskom takim jak: antysemityzm, homofobia, ksenofobia, rasizm, nazizm, oraz każdą inną formą nienawiści pojawiającą się w przestrzeni publicznej, poprzez zgłaszanie i udostępnianie nienawistnych treści w celu podjęcia działań zmierzających do ich usunięcia.
 3. Dostęp do Portalu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności nie jest wymagane od Użytkownika dokonanie rejestracji w Portalu.
 4. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.
 5. Dla swobodnego korzystania z Portalu zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek: – MS Internet Explorer, wersja 11 lub nowsza; Firefox wersja 35 lub nowsza, Chrome wersja 40 lub nowsza. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Portalu, systemy informatyczne Użytkownika powinny mieć włączoną obsługę plików cookies i włączony Javascript.
 6. Administrator oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby Portalu są zbierane i redagowane z należytą starannością.
 7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Portalu tekstów.
 9. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu lub brak dostępności jakichkolwiek zasobów Portalu, inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych zaistniałych w szczególności w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej.

III. Zgłoszenia

 1. Aby dokonać Zgłoszenia należy zaakceptować Regulamin.
 2. Użytkownik może zamieszczać w Zgłoszeniu wyłącznie: dane, treści i materiały utrwalone i funkcjonujące w przestrzeni publicznej, w szczególności w sieci Internet, z którymi możliwość zapoznania się ma szerokie grono odbiorców.
 3. Użytkownik obowiązany jest dokonywać Zgłoszeń z poszanowaniem przepisów prawa, w szczególności z poszanowaniem przepisów prawa autorskiego, prawa cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

IV. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane z działaniem Portalu Użytkownik może składać:
  1. pisemnie na adres: Chałubińskiego 8, XXV piętro, 00-613 Warszawa
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:hejtstop@hejtstop.pl
 2. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację np. adresu poczty elektronicznej e-mail – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

V. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Portalu

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. W ramach Portalu mogą być pozyskiwane dane takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, domena strony internetowej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi wzięcia udziału w realizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach określonych w Statucie Stowarzyszenia. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z działaniem Stowarzyszenia w szczególności dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Stowarzyszenie.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość powierzenia danych osobowych właścicielowi marki i portalu SzybkaPapuga.pl, tj. Lex43 Wyszukiwarka Prawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8 piętro 25, 00-613 Warszawa, NIP: 7010416970, REGON: 147112660, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000514559, kapitał zakładowy w wysokości: 236.300,00 złotych, celem wykonania kompleksowej obsługi prawnej Zgłoszenia, o którym mowa w Rozdziale I. pkt 2 i 5, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z Portalu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej e-mail: hejtstop@hejtstop.pl.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie zgłoszenia wymaga dokładnego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację wszystkich jego postanowień.
 2. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu.
 3. W wypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbędzie się poprzez umieszczenie go na stronach internetowej Portalu oraz przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Portalu można kierować na adres siedziby Stowarzyszenia oraz na adres poczty elektronicznej e-mail:hejtstop@hejtstop.pl.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej a następnie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Użytkownika.
 1. Administrator – oznacza Stowarzyszenie Projekt: Polska z siedzibą w Warszawie (00-159) przy ul. Andersa 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000101654, posiadającą numer REGON: 634345308, NIP 7781399436, strona internetowa: http://projektpolska.pl/;
 2. Dane – oznacza dane osobowe Użytkownika podawane w trakcie rejestracji lub wypełniania formularza zgłoszenia;
 3. Fundacja – oznacza Stowarzyszenie Projekt: Polska z siedzibą w Warszawie (00-159) przy ul. Andersa 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000101654, posiadającą numer REGON: 634345308, NIP 7781399436, strona internetowa: http://projektpolska.pl/;
 4. Portal – oznacza serwis internetowy „HejtStop” dostępny pod adresem hejtstop.pl;
 5. Treści Bezprawne – oznaczają jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, prawa lub dobra osobiste, dobre obyczaje, moralność, za wyjątkiem treści nienawistnych lub wulgarnych przedstawionych w Zgłoszeniach zamieszczonych na Portalu w celu usunięcia ich z przestrzeni publicznej;
 6. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Portalu;
 7. Zgłoszenie – obejmuje zrzut ekranu – zdjęcie nienawistnego komentarza, w tym m.in. antysemickich, homofobicznych, ksenofobicznych i rasistowskich treści znajdujących się w przestrzeni publicznej, w szczególności w sieci Internet, zamieszczone przez Użytkownika na Portalu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu i korzystania z Portalu.
 2. Portal został stworzony oraz jest utrzymywany w celach edukacyjnych, w tym walki z antysemityzmem, homofobią, ksenofobią, rasizmem oraz każdą formą nienawiści pojawiającą się w sieci Internet poprzez zgłaszanie i udostępnianie nienawistnych treści w celu ich usuwania.
 3. Dostęp do zasobów Portalu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
 4. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.
 5. Zaleca się do używanie następujących przeglądarek aby korzystać z Portalu: – MS Internet Explorer, wersje od 11; Firefox od 35; Chrome od 40. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 6. Administrator oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby Portalu są zbierane i redagowane z należytą starannością.
 7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania Treści Bezprawnych.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Portalu tekstów. Administrator nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów Portalu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

III. Zgłoszenia

 1. Aby dokonać Zgłoszenia należy zaakceptować Regulamin.
 2. Użytkownik może zamieszczać w Zgłoszeniu wyłącznie:
  1. dane, treści i materiały do których przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne oraz prawa do wizerunków, w zakresie niezbędnym do korzystania z nich
  2. dane, treści i materiały, których udostępnienie jest możliwe w ramach dozwolonego użytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie austorskim i prawach pokrewnych.
 3. W przypadku gdy jakiekolwiek prawa do danych, treści lub materiałów zawartych w Zgłoszeniach przysługiwać będą jakimkolwiek osobom trzecim, Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania od takich osób trzecich wszelkich praw, zgód i zezwoleń do takich danych, treści i materiałów, w zakresie nie węższym niż opisany w punkcie powyżej, nie później niż w chwili ich zamieszczenia w Portalu.
 4. Z chwilą umieszczenia danych, treści lub materiałów o których mowa w punkcie Regulaminu powyżej, Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z tych danych, treści i materiałów w zakresie udostępniania w ramach Portalu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora, w tym utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, udostępniania w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania, zapisywania (downloading) oraz zezwalania na to osobom trzecim, w tym innym Użytkownikom, w ramach funkcjonalności Portalu oraz w ramach promowania i informowania o projekcie HejtStop. Licencja udzielana jest na okres 5 lat od chwili jej udzielenia, a po upływie tego czasu przekształca się w licencję na czas nieoznaczony. Administrator ma prawo udzielania sublicencji.

IV. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane z działaniem Portalu Użytkownik może składać:
  1. pisemnie na adres: Chałubińskiego 8, XXV piętro, 00-613 Warszawa
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:hejtstop@hejtstop.pl
 2. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

V. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Portalu

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Poprzez Portal pozyskiwane są dane w celu umożliwienia Użytkownikowi wzięcia udziału w realizowanych przez Fundację przedsięwzięciach. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z działaniem fundacji w szczególności dla realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fundacja.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość powierzenia danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innym profesjonalnym podmiotom, w sytuacji gdy będzie to niezbędne dla realizacji jej celów statutowych lub dla realizacji akcji HejtStop, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Portalu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość na adres hejtstop@hejtstop.pl.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie zgłoszenia wymaga dokładnego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację wszystkich jego postanowień.
 2. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu.
 3. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom odbędzie się poprzez umieszczenie go na stronach WWW Portalu oraz przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Portalu można kierować na adres siedziby Fundacji oraz na adres e-mail hejtstop@hejtstop.pl.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.